LOG IN

Kreyòl

Pwogram “Open Circle” lan ap anseye abilte sosyal ak emosyonèl ki kapab ede timoun yo fòme divès relasyon pozitif pandan y ap aprann avèk siksè. De (2) fwa pa semèn epi pandan tout lane lekòl lan, klas lan pral fè yon reyinyon an sèk ouvè pandan anviwon 15 minit. Pami kesyon nou pral konsidere yo, ap genyen tande byen, youn aksepte lòt, kooperasyon, youn konprann kisa lòt lan ap di, enmèdman, chèche kont, rekonèt kijan yon moun diferan de yon lòt moun, reste kalm, solisyone pwoblèm, pale pozitf, ak anpil lòt kozman ankò. Bi leson an, se kreye nan salklas lan yon anviwònman ki gen sekirite, konsiderasyon e ki angaje tout timoun yo, pandan timoun yo ap resevwa tout abilte yo bezwen pou yo reyisi akademikman, pou yo solisyone pwoblèm pèsonèl antre yomenm, epi pandan tou y ap konstwi relasyon pozitif antre yomenm.

Ou kapab ede pitit ou an devlope abilte sa yo pandan w ap pratike ak diskite yo ak li lakay ou. Mande pitit ou an pou l eksplike w tout sa nou te konsidere nan dènye reyinyon “Open Circle” lan oubyen pou l montre w yon aktivite li renmen nou te reyalize nan “Open Circle” lan. Piba a, n ap bay kèk egzanp konsènan divès mo ki nan vokabilè sa a pitit ou an pral aprann pandan l ap patisipe nan leson “Open Circle” lan yo nan lekòl lan.

Alye (Ally): Yon moun k ap pale oubyen ki aranje l pou l ede yon lòt moun.

Fè Jès (Body Language): Yon fason pou w itilize vizaj ou, men ou, oubyen lòt pati nan kò w pou w di sa w panse.

Brase Lide (Brainstorming): Panse pandan w ap konsidere plizyè lide.

Chèche Kont (Bullying Behavior): Lè youn oubyen plizyè moun kontinye ap itilize vye mo sal ou menm atake yon lòt avèk anpil mechanste, oubyen

Espektatè (Bystander): Yon moun k ap obsève yon sitiyasyon san li pa ni di yon mo, ni fè okenn aksyon.

Pran Souf (Calm Breathing): Respire pwofondman e dousman pou w ka kalme lespri w.

Konpliman (Compliment): Di detwa mo ki vrai, espesyal epi pozitif apwopo yon moun.

Koopere (Cooperate): Travay ansanm pou rezoud yon pwoblèm.

Konpòtman Danjre e Destwiktif (Dangerous and Destructive Behavior): Zak ki danjre (moun ka blese) ou destwiktif (gen bagay ki ka domaje oubyen kraze). Lè timoun yo wè yon konpòtman danjre, oubyen destwiktif, yo dwe ale di yon grandèt sa san pèdi tan.

Règleman ki pa Negosyab (Nonnegotiable Rules): Règleman moun pa ka chanje.

Siy Bèbè (Nonverbal Signals): Yon mwayen pou moun kominike san yo pa pale.

Reyinyon an Sèk Ouvè (Open Circle Meeting): Yon moman nan lekòl lan kote elèv yo ap aprann epi pratike konpetans sosyal epi emosyonèl ki pral ede yo etabli divès relasyon pozitif epi pou yo gen siksè nan sa y ap aprann.

Lidè Pozitif (Positive Leader): Yon moun k ap reyalize anpil bagay pou l ede gwoup lan epi bay bon egzanp.

Pale Pozitif ak Tèt ou (Positive Self-Talk): Di pwòp tèt pa w bagay ki ankourajan e pozitif.

Pwoblèm (Problem): Yon sitiyasyon kote yon moun santi li twouble oubyen boulvèse.

Refleksyon (Reflection): Reste dousman pandan w ap poze pwòp tèt pa w kesyon konsènan yon eksperyans.

Chita Tande nan Lekòl (School Listening Look): Yon manyè pou w chita trankil nan klas lan pandan w ap tande lòt moun k ap pale epi.

Fè yo Tande w (Speaking Up): Eksprime lide w, panse w, ak opinyon w yo avèk respè; pandan w ap gadeyon moun oubyen yon gwoup moun; eepi pale kalmeman, klèman e ase fò.

Our website uses cookies to enhance your experience. By continuing to use our site, or clicking "Continue", you are agreeing to our privacy policy.
Continue Privacy Policy